Zorg

De uitdaging
Wisseling van Bestuur geeft frisse wind

PanCare is een Pan-Europees netwerk van zorgprofessionals en overlevenden van (kinder)kanker en hun familie. Het doel van de organisatie is het reduceren van de frequentie, ernst en impact van de late neveneffecten van de behandeling van kinderen en adolescenten met kanker.

In 2017 is een nieuw Bestuur geïnstalleerd. Met deze bestuurswissel is een nieuwe fase aangebroken. Wat ga je als nieuw Bestuur behouden en wat ga je veranderen en ontwikkelen? En hoe doe je dat met respect voor het verleden en met nieuwe energie naar de toekomst?

 

De opdracht
Een strategie voor de toekomst

Wielinq is gevraagd om samen met het nieuwe bestuur na te denken over de toekomst van PanCare. Staan en gaan we als PanCare nog steeds voor hetzelfde doel als 10 jaar geleden? En zo ja of te nee, wat gaan we continueren en op welke gebieden moeten er nieuwe paden ontdekt worden? Kortom, wat worden de langere termijn doelstellingen en welke acties pakken we het komende jaar op? Na enkele voorbereidende gesprekken is besloten om samen met een vertegenwoordiging van het oude bestuur twee strategiedagen te organiseren. Doel tijdens deze dagen is de ambitie te verifiëren of opnieuw te definiëren. En tevens de strategie te formuleren die leidt tot het behalen van deze ambitie.

 

De aanpak
Respect voor het verleden met nieuwe energie in het heden

PanCare bestaat uit vele bevlogen zorgprofessionals, zijnde onderzoekers, doctoren, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen die zelf in hun jongere jaren kanker hebben gehad. Bevlogenheid geeft energie en een hoge persoonlijke betrokkenheid. Dus naast de rationele aanpak van strategievorming is er veel aandacht nodig voor de emotie. Met name nu er een bestuurswissel heeft plaatsgevonden met bijbehorende verschuiving van zeggenschap.

 

Het resultaat
Het nieuwe Bestuur aangevuld met een ‘Advisory Board’

Naast het herformuleren van de missie, de langere termijn doelstellingen en de weg hoe daar te komen (strategie), zijn er verschillende concrete plannen gemaakt om uit te voeren in 2018 en daarna. Ook is er besloten om een ‘Advisory Board’ op te richten waarin enkele voormalig bestuurders, vooraanstaande onderzoekers en zorgprofessionals zitting in nemen. Het doel van de Advisory Board is het Bestuur te adviseren en te ondersteunen bij het definiëren van de strategie en het creëren van een breed draagvlak voor het behalen van de langere en kortere termijndoelstellingen.

Tijdens de strategiedag in 2019 is de strategie bestendigd. En zijn tevens nieuwe acties voor 2019 en 2020 geformuleerd en uitgewerkt.

 

Het team